Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

1179 fce4 500
Reposted fromsarazation sarazation viabzium bzium

August 14 2017

3387 09ea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianoticeable noticeable

August 10 2017

2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viareloveution reloveution

July 28 2017

1753 8268
Reposted fromnytstillheten nytstillheten viamhhm mhhm

July 26 2017

6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu viakatastrofo katastrofo

July 23 2017

2803 03e1
Reposted fromatlantyda atlantyda viakatastrofo katastrofo

July 18 2017

2428 0505 500

1000drawings:

Daydreamer  by Gunseli S.    

July 15 2017

"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viaovermind overmind

July 10 2017

Reposted fromTullfrog Tullfrog viatomash tomash

July 08 2017

7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamuviell muviell
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamuviell muviell

July 06 2017

5446 2ed1 500
4222 1233 500
Reposted frompulperybka pulperybka viasassygoat sassygoat

July 03 2017

0984 558f
Reposted frommeem meem viaathlin athlin
0601 050b 500
resolving the issue
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viakatastrofo katastrofo

July 01 2017

6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viamuviell muviell

June 30 2017

June 28 2017

June 21 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl