Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromhelven helven viatwice twice

February 19 2019

Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
Sekret szczęścia nie polegał na unieruchamianiu każdej chwilowej przyjemności i trzymaniu się jej, ale upewnieniu się, że w życiu będzie wiele przyszłych chwil, na które warto czekać.
— Sanderson, Dawca przysięgi
Reposted fromzapachsiana zapachsiana

February 18 2019

9583 2e27
Reposted fromEtnigos Etnigos
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
6060 789d 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasrcemoje srcemoje

February 16 2019

1976 5f60
Reposted fromsavatage savatage viatomash tomash

February 14 2019

4726 1ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viatwice twice

February 13 2019

February 02 2019

2223 6d0a 500
Biedny Władek, najwyraźniej już poprzedni wstrząs go przerósł - nie trzymał się dobrze.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakatastrofo katastrofo

January 31 2019

3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viareloveution reloveution

January 30 2019

5145 6abf 500

November 09 2018

jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba vialifeless lifeless
6616 64ea
Reposted fromdusix dusix vialifeless lifeless
3179 22ee 500
Reposted frompiehus piehus viatomash tomash
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viakatastrofo katastrofo
3530 60f9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl