Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2020

3476 6479 500
Reposted fromhrafn hrafn viatomash tomash

January 11 2020

2522 52c8 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
Reposted fromgruetze gruetze viatomash tomash
0164 d913 500
Reposted fromdank dank viapiehus piehus

January 08 2020

2856 51f1 500

January 06 2020

2326 1a37
Reposted fromnulaine nulaine viaojtam ojtam
9561 8ed9 500
Reposted frommangoe mangoe viatomash tomash

January 04 2020

Życie ma dokładnie taką wartość, jaką mu się przypisuje, sformułowanie z pewnością banalne. Dla mnie zrozumienie tego było tak nowe i zapierające dech w piersiach, że nie umiałem go urzeczywistnić.
— Ingmar Bergman "Laterna magica"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus
6617 21b6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakatastrofo katastrofo
7356 4a86 500
Reposted froms3 s3 viasrcemoje srcemoje

January 01 2020

2471 7cfb 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viabzium bzium

December 30 2019

3422 80fb 500
Reposted frompiehus piehus

December 22 2019

Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viapchamtensyf pchamtensyf

December 17 2019

Zawdzięczałam mu bardzo wiele, bo pomagał mi, był gotów rozbierać mój mur cegiełka po cegiełce, (...)... Był przyjacielem. Nawet jeśli tylko raz na jakiś czas, nawet jeśli na odległość, ale był nim. Jedynym, jakiego miałam.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Niech myślą, co chcą, ale nie miałem zamiaru się utopić. Zamierzałem płynąc, dopóki nie utonę - a to nie to samo.
— Joseph Conrad / przeszłość.
0294 382d 500
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaeta eta

December 15 2019

2764 86fe 500
Reposted fromzciach zciach viamuviell muviell

December 13 2019

3122 c74e 500
Reposted fromexistential existential viabzium bzium
0638 2bd3 500
Reposted fromzciach zciach viatomash tomash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl